C#实现汉字转拼音(包括生僻字)

项目里面有一个功能是将用户的名字转变成拼音全拼,但是在使用过程中,有很多人的名字是生僻字,程序根本找不到那个字的拼音,后来看代码才发现,转拼音这个类居然是将一个个的汉字列举的:

且不说这样列举会增加多大的工作量,光这汉字之多,能列举的完吗?

后来看了一些资料并借鉴了前辈们的博客完美的解决这一问题。先在网上找到并下载这个动态链接库:ChnCharInfo.dll ,这个是微软官方发布的专门用于处理汉字的工具包,汉字转拼音是完全没问题的。把它放到项目目录的bin文件夹,在项目中右键“引用”——浏览,找到该文件,点确定即可。为确保引用到项目中,最好在项目中的“引用”项看到它后,右键属性,将“复制本地”选为true。

创建一个PinYinHelper类,引入Microsoft.International.Converters.PinYinConverter命名空间。代码:

  public static class PinYinHelper  {

    public static string ToPinYin(string txt)
    {
      txt = txt.Trim();
      byte[] arr = new byte[2]; //每个汉字为2字节
      StringBuilder result = new StringBuilder();//使用StringBuilder优化字符串连接      
      char[] arrChar = txt.ToCharArray();
      foreach (char c in arrChar)
      {
        arr = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(c.ToString());//根据系统默认编码得到字节码
        if (arr.Length == 1)//如果只有1字节说明该字符不是汉字        {
          result.Append(c.ToString());
          continue;
        }
        ChineseChar chineseChar = new ChineseChar(c);
        result.Append(chineseChar.Pinyins[0].Substring(0, chineseChar.Pinyins[0].Length - 1).ToLower());
        result.Append(" ");
      }
      return result.ToString();
    }
  }


要转拼音时,调用这个类里面的方法,将需要转换的文字传过去就行了。试了很多生僻字,完全没问题。简单易用又轻便。